Title picture Kotskyi Maksym, Picture by @rockeroleg

For English scroll down ↓↓↓

Čo je to Experimentálny tanec? Je to tá čudná kategória z Juste Debout? A kto sú experimentálni tanečníci? Sú to tí, ktorí počas tanca vždy podávajú nejaké herecké výkony? Alebo tí, ktorí vždy robia nejaké šialené triky? Niesom tak odvážna ani skúsená na to, aby som na tieto otázky odpovedala sama, preto som sa rozhodla požiadať ľudí, ktorí sú dobre známi v experimentálnej komunite, aby mi pomohli objasniť aspoň pár vecí o Experimentale a tým tento pojem dostať z nejakej bubliny, ktorá sa okolo neho vytvorila. Týmito ľuďmi sú The Macspencer, Bodypoet Kazuma and Andrey “Drosha” Grekhov a ich životopis môžete nájsť na konci tohto článku.

Asi ťažko by sme sa zhodovali na nejakej spoločnej definícií Experimentálneho tanca. V prvom rade vyvstáva otázka, či je vlastne Experimentálny tanec tanečným štýlom. Znamenalo by to ale, že by mal mať zadefinované nejaké základné kroky a pricípy, čo by ale zničilo celú jeho podstatu a to, že „dovolené je všetko” – tu sa nedá povedať, že nejaký pohyb je zlý alebo dobrý, nie sú stanovené určité stepy alebo pohyby, ktoré  musíš spraviť, aby si prešiel preselekciou. Tu proste môžeš spraviť čokoľvek bez toho, aby to bolo súdené ako správne alebo nesprávne.

David Voigt na Juste Debout final 2014 – Na tričku má napísané: „Je suis juste debout.” v preklade: „Ja iba stojím.”

Ako vznikol Experimentálny tanec?

Pojem Experimental dance bol nešťastne prinesený až prostredníctvom Juste Debout, čo bolo na jednej strane dobré, že Experimentálny tanec sa dostal viac do povedomia ostatných tanečníkov, no na druhej strane to vytvorilo obrovské množštvo nedorozumení ohľadom Experimentalu.

Tak ako teda vznikol Experimentálny tanec? Na moju otázku mi Macspencer odpovedal taktiež otázkou, ktorá vlastne veľa vecí objasňuje: Ako a kedy Experimental prestane byť Experimentalom?” Na Experimentálny sa dá nazerať ako na nejaký počiatok a koniec všetkého. Vždy, keď vzniká nový tanečný štýl, je to na základe nejakého experimentovania s pohybom a taktiež po určitej dobe sa experimentovaním daný štýl rozvíja. Preto si myslím, že Macspencerova odpoveď otázkou bola viac ako na mieste, keďže tanec v zmysle experimentovania s pohybom tu bol odjakživa ale vždy sa postupne zadefinoval a uzavrel do určitého tanečného štýlu.

Toe tapping, tanečníci: Dick and Edith Barstow

Keď som viacerím tanečníkom položila otázku, prečo majú radi Experimentálny tanec, odpovede boli rôzne ale väčšina sa zhodovala v jednej veci a to že Experimentálny tanec vytvára pre tanečníkov bezpečné prostredie, kde naozaj môžu vyjadriť seba bez akýchkoľvek obmedzení. Niekto sa pri svojom tanci rád zameriava na skladanie tela do rôznych tvarov, niekto chce možno pri svojej performácií kričať, iný poukázať na osobný či svetový problém a tu sú presne dvere tvorené prekaždého. 

Dá sa teda Experimental hodnotiť na battloch?

Performácia legendárneho zoskupenia Taet Vremya – pre viac klikni sem
Picture by @rockeroleg

Toto je veľmi ťažká otázka vzhľadom na to, že Experimental nemá žiadne “písané pravidlá”, ktoré by mali byť dodržané. Názov Experimental dance napovedá, že tanečník by mal experimentovať s pohybom a tým vytvárať niečo nové. Ale je to vôbec možné? Ak tanečník opakuje nejaké pohyby alebo kombinácie pohybov, ktoré už boli spravené, prestáva to byť experimentovaním? Týmto spôsobom by sa vlastne mohlo stať, že z Experimentalu by sa stal tanečný štýl, ktorý by mal svoje špecifické pohyby, čo ide proti jeho základnej podstate. Mala by byť teda kritériom originalita tanečníka? Určite je to jedným z kritérií ale nie jediné. Môžeme tu vymenovať desiatky ďalších kritérií ako muzikalita, flexibilita, energia a tak ďalej ale neexistujú pravidlá, ktoré by dokázali posúdiť tento tanec objektívne. Tak ako aj pri iných tanečných štýloch, aj tu bude rozhodovanie porotcu do istej miery vždy subjektívna záležitosť a tým, že Experimental nemá stanovené žiadne pravidlá, je o to ťažšie posúdiť tento tanec objektívne.

Najväčšie nedorozumenia ohľadom Experimentalu:

Experimental dance = Contemporary dance – Veľa ľudí zlučuje tieto pojmy dokopy. Aj napriek tomu, že Contemporary je pohybovo veľmi otvorený tanec, má svoje základné princípy, na ktorých stavia na rozdiel od Experimentalu, kde neexistujú žiadne princípy ani pravidlá.

Aby som mohol battliť, musím vedieť nejaké dope triky – Do experimentálneho battlu môže ísť hocikto a to, že veľa experimentálnych tanečníkov triky robí, neznamená, že sú nejakým základom Experimentálneho tanca.

Experimentálni tanečníci sú divní ľudia – Záleží na každom tanečníkovi, ako sa chce prezentovať. Ak cíti, že chce robiť „divné veci” je to úpne v poriadku pokiaľ je to jeho spôsob sebavyjadrenia. Neznamená to však, že experimentálni tanečníci sú akési zoskupenie čudných ľudí.

Kde experimentálny tanec hľadať?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že Experimental môžeme nájsť v každom tanečnom štýle.

Taktiež na Slovensku veľa battlov začalo zaraďovať experimentálnu kategóriu, no ak chcete zažiť skutočný experimentálny zážitok, tu je pár odporúčaní na miesta, kde ich určite nájdete.

OPEN YOUR MIND

Je to najväčší festival Experimentálneho tanca, kde sa tanečníci stretávajú niekoľko krát do roku v mestách ako St. Petersbourg, Eindhoven, Heerlen, Londýn, Osaka či Dresden, aby spoločne objavovali umenie hudby a tanca. Počas battlov tu tanečníci využívajú aj rôzne koncepty a rekvizity.

MINDLESS

Mindless je experimentálny battle v Luxembursku, každoročne usporadúvaný kultúrnou organizáciou KnowEdge Asbl. Mindless vytvára slobodný pristor na vyjadrenie sa pre tanečníkov z celého sveta a núti ich opustiť svoju komfortnú zónu.

Mindless 2019 Luxembourg

KRE8!

Kre8! je experimentálny battle, ktorý je každý rok usporadúvaný v anglickom meste Birmingham. Battle je založený na 2vs2 “Bonnie & Clyde” koncepte, takže battle páry sa vždy skladajú zo ženy a muža.

Kre8! Battles 2019 Birmingham

Nakoniec by som Vám rada predstavila ľudí, ktorí mi pomohli vytvoriť tento článok a zároveň by som im chcela týmto spôsobom aj poďakovať:

The Macspencer

Vlastným menom Jimmy Vairon pochádza z Francúzska a je to umelec, performer, taktiež oddaný tanečník a choreograf s viac ako 15 ročnými skúsenosťami. Okrem jeho práce v divadle vyhral mnoho experimentálnych battlov ako Open your mind, kde sa stal aj porotcom európskej aj ruskej edície.

Bodypoet Kazuma

Pochádza z Japonska a počas svojho tanečného života sa venoval mnohým tanečným štýlom a je tiež známy pre svoj finger dance. Kazuma svojim tancom často poukazuje na rôzne svetové problémy. Je víťazom experimentálnej kategórie na Juste Debout 2018 v Londýne. Jeho prácu si môžeš pozrieť tu.

Andrey “Drosha” Grekhov

Momentálne pôsobí v Holandsku ale pochádza z Ruska. Je členom Holandskej crew Head 2 Toe a Ruskej crew Illusion of exist. V Eindhovene pracuje na kultúrnom projekte Urban Lab 040 a festivale E-moves. Drosha je jedným z art directors experimentálneho festivalu Open your mind a v roku 2012 sa taktiež stal víťazom Juste Debout v Paíži.

Verím, že som týmto článkom aspoň trochu vytrhla Experimentálny tanec z bubliny, ktorá sa okolo neho vytvorila. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte mi napísať → Marta Blašková.


Experimental dance

What is Experimental dance? Is it that strange category from Juste Debout? And who are the experimental dancers? Are they those dancers, who are always acting during dancing or those ones doing some dope tricks? I am not courageous enough neither experienced enough to answer these questions on my own, so I have decided to ask few people who are well-known in the experimental scene, to help me clarify at least few things about Experimental. My intention is to get this term out of the bubble which has been created around it. The people I asked are The Macspencer, Bodypoet Kazuma and Andrey “Drosha” Grekhov and you can find their bio at the end of the article.
It is really difficult to find some general definition of Experimental dance.  First of all, we have to ask a question: Should we even consider experimental as a dance style? If yes, we would have to have defined some basic steps and moves – that would destroy the whole essence of Experimental: “Everything is allowed.” – we cannot say some movement is good or bad, there are no defined steps or moves you have to do to pass a preselection. Here you can do literally anything and nobody can say that it was right or wrong.

David Voigt in Juste Debout final 2014 – His T-shirt says: “Je suis juste debout.” what means: “I am just standing.”

How was an Experimental dance created?

How was an Experimental dance created?

The term Experimental dance has been unfortunately spread via Juste Debout, what was good on one hand because it got into the awareness of other dancers, but on the other hand, it has created plenty of misunderstandings about Experimental.
So how was an Experimental dance created? Macspencer answered my question with a question,  which clarifies many things: “How and when Experimental dance stopped to be Experimental dance?” We can define Experimental dance as the beginning and the end of everything. Always, when some new dance style is being created, it is based on some experimenting with movement and after some time, this style is developed with experimenting as well. The reason why The Macspencers’s answer was really on point is that dance within the meaning of experimenting with movement has always existed. But after some time, every new movement is closed into some dance style.

Toe tapping, dancers: Dick and Edith Barstow

When I asked some dancers, why do they like Experimental dance, they gave me various answers, but they were matching in one thing that the Experimental dance creates a safe place for dancers, where they can really express themselves without any restrictions. Somebody likes getting his body into different shapes, somebody would maybe like to scream during his performance or to point to some personal or global problem. Here are the doors opened for everybody.

Is it possible to judge the Experimental dance?

Performance by legendary Taet Vremya – for more click here
Picture by
@rockeroleg

This is a very difficult question taking into account, that it has no “set rules”, which should be followed. The term “Experimental dance” indicates, that an experimental dancer should experiment with a movement and so create something new. But is this even possible? When the dancer repeats some movement or combination of movements which have been already done, does it stop to be experimenting? And then Experimental dance can easily become a dance style, which has its specific moves what is contrary to its basic essence. So should be dancer’s originality the main criterion for judging Experimental? For sure it is one of the criteria but not the only one.  We can name a dozen more criteria as a musicality, flexibility, energy and so on but there are no rules, which can judge this dance objectively. It is a similar situation with the other dance styles, cause the judging is always a subjective matter to a certain extent, but in Experimental it is even more difficult to judge objectively as it has no set rules.

The biggest misunderstandings about Experimental dance:

Experimental dance = Contemporary dance – Many people merge these two terms. Despite of Contemporary dance is very opened with movement, it has its basic principles on which is the whole style built, unlike Experimental does not have any principles or rules.

You have to know some dope trick to battle in Experimental – Anybody can enter the experimental battle and the fact, that many experimental dancers do the tricks does not mean that it is the basic.

Experimental dancers are weirdos – It depends on each person, how he is going to present himself. But if somebody feels, that he wants to do some “strange things” it is really okay if it is the way how he wants to express himself. But it does not mean, that all experimental dancers are sort of group of weirdos.

Where can you find Experimental dance?

First of all, we have to realize, that we can find Experimental dance in each style. In Slovakia, few battles started to incorporate experimental category, but if you want to have a real experimental experience, here are a few recommendations for events you should visit.

OPEN YOUR MIND

It is the biggest experimental dance festival, where dancers from all over the world meet to discover the art of music and dance. It is held in cities like St. Petersburg, Eindhoven, Heerlen, London, Osaka or Dresden. There are also used many concepts and props in the battles.

MINDLESS

 Mindless is an Experimental Dance Event in Luxembourg organized by KnowEdge Asbl. Mindless creates a free ground of expression for dancers from all over the world and pushes dancers to leave their comfort zone.

Mindless 2019 Luxembourg

KRE8!

Kre8 is an experimental contest which is going to be held every year in Birmingham. The battle is based on 2vs2 “Bonnie and Clyde” concept, so the battle couples are created of girl and boy.

Kre8! Battles 2019 Birmingham

In the end, I would like introduce these people, who helped me to create this article and thank them for all their help: 

The Macspencer

By his own name, Jimmy Vairon comes from France and he is an artist, performer also committed as a dancer, teacher, and choreographer with over 15 years of experiences. Besides his work in a theatre he has won many experimental battles including Open your mind where he became a judge in Europe and Russia as well.

Bodypoet Kazuma

Kazuma comes from Japan and during his dance life, he went through many different styles. He is known for pointing to the global problems during his performances. Bodypoet Kazuma is a winner of the experimental category in Juste Debout London 2018. You can check his work here.

Andrey “Drosha” Grekhov

Currently, he lives in the Netherlands but originally Drosha comes from Russia. He is a member of Netherland’s crew Head 2 Toe and Russian’s crew Illusion of exist. In Eindhoven, he works on a cultural project Urban Lab 040 and festival E-moves. Drosha is one the art directors of Open your mind festival and he has also become a winner of Juste Debout Paris in 2012.

I believe, that I have at least a little bit helped to get the term Experimental dance out of the bubble, which was created around it. If you have any question, do not hesitate to contact me → Marta Blašková.Marta Blašková (Marta) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:
If you have any questions or suggestions, please email us at:

info@tanecnascena.sk