Jaké to je převzít roli ženy ve světě Hip Hopu? Článek se ptá po tanečnici na československé taneční scéně a po tom, jak se v ní jako žena cítí.  Přeje si dát tanečnicím prostor k vyjádření, otevřít dialogy a polemiku o feminismu, rozložení moci, vzdělání, o kapitalismu, patriarchálním systému a roli ženy v Hip Hopové komunitě. Jedoduše dát ženám hlas, aby se vyjádřily o naší společnosti a kultuře.

„It’s a man’s man’s world but would be nothing, nothing without a woman or a girl.“

-James Brown-

Úvod článku tvoří žena a muž v obraze jazyka a společnosti, kde uvádím pojmy patriarchát, feminismus, feminicida, machismus, které studuji z knihy Feminismo em Comum – Marcia Tiburi (2018).

Jádro článku tvoří kvalitativní rozhovory s ženami na české a slovenské scéně, které jsou aktivními členkami taneční hip hopové komunity jako tanečnice, organizátorky, porotkyně, učitelky, studentky, matky, dcery. Ptám se tanečnic na otázky týkajících se rovnosti, svobod, práv, stereotypů, identity a komunity.

Deset tanečnic odpovědělo na otevřené otázky a podrobilo se tak kvalitativnímu výzkumu. Lady Mel, Tess, Angela, Denie, Klarita, Beshiu, Regina, Bubu, Thunder-claw a Summer odpověděly celkem na 35 otázek zaslaných v elektronické formě v červnu 2020. Většina otázek je otevřených s výjimkou uzavřených otázek jako Jsi feministka?  Vybrané citace z rozhovorů jsou zveřejněny v praktické části, doplněné o statistické údaje, které nasbírala Melinda Nguyen. Mel je zodpovědná za kvantitativní výzkum a vytvoření online dotazníku. Na dotazník nám odpovědělo 84 tanečnic ve věku do 35 let specializujících se na taneční styly od breaku, přes dancehall až po krump. Článek je protkán statistickými údaji kvantitativního výzkumu.

Nabušený obsah článku je rozdělen do čtyř částí, které do vás budeme sypat po týdnech.

Voilá úvodní část, v které se dozvíte něco málo o tanečnicích, které odpověděly na všechny moje vyčerpávající otázky a o feminismu, s kterým čtenáře seznamuji jako nová feministka. Nejsem radikální, miluji muže, ale chci podpořit ženy, aby byly sebevědomější vyjadřovat se ve veřejném prostoru a vybraly si, jaké chtějí být. V dalších částech se můžete těšit na názory tanečnic, jejichž medailonky naleznete na konci tohoto vydání.

Co to znamená převzít roli ženy?

Rodíme se jako ženy nebo se ženami stáváme? Převzít roli ženy je pro mě převzít obraz vytvořený v patriarchátu, kterému já jako ostatní ženy můžeme dát jiný význam. Obraz přemalovat. Obraz o sobě samém je otázkou vlastní identity. Dle Beauvoir se nikdo ženou nerodí, nýbrž se ženou stává. 

Co to znamená stát se ženou? Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví (1967) vysvětluje, že pojmy muž a žena nemají v naší androcentrické kultuře stejnou hodnotu. Zatímco muži tvoří v patriarchální společnosti normu, jsou ženy považovány za ty Druhé a slouží jako obraz jinakosti, do níž muži projektují takové vlastnosti, které potřebují ke konstrukci své kladné mužské identity. V protikladu k mužům, kteří sami sebe ztotožňují se silou, racionalitou, svobodou a aktivitou, jsou pak ženy reprezentovány jako křehké, emocionální, závislé a pasivní (Beauvoir,1967). Za předpokladu, že se ženou nerodíme, nýbrž stáváme, mají v tomto smyslu Trans ženy veškeré právo říkat si ženy jako každá osoba, která se s pojmem žena identifikuje. Zajímá mě, jak se žena cítí mezi ostatními ženami a muži v patriarchálním světě a jak s tímhle světem battluje….

Kdo je tedy žena, která tančí světem svou ženskou choreografii? Jaký je její pravdivý obraz? Diskurz spočívá ve vytváření vědění prostřednictvím jazyka. Za prvé jím označuje jakýkoli řečový projev – aspekt jazykové strukturace a konceptualizace reality, dále pak určitý korpus, žánr textů spojených s určitým předmětem a konečně jím nazývá řád, jenž strukturuje, deliminuje a disciplinarizuje způsoby a předměty našeho vypovídání“ (Matonoha 2008).

Judith Butler prostřednictvím konceptu performativní subjektivity hovoří o diskurzivních mechanismech vytvářejících historické rozhodnutí o rozdílech mezi ženami a muži. Rozhodnutí nelze historicky lokalizovat, neboť se děje znovu a znovu. „Skutečnost, že tak vytrvale mluvíme o dvou pohlavích je jen důsledek diskurzivní formace a praxe, do níž jsme zasazeni.“

Slovník spisovného jazyka českého uvádí

 žena: 1. dospělý člověk ženského pohlaví (op. muž)

 2. osoba ženského pohlaví, která je provdána nebo prožila pohlavní styk (op. panna)

 3. poněk. zast. prostá osoba ženského pohlaví, zvláště která se musela sama živiti svou prací (op. paní); SSJČ: osoba ženského pohlaví najímaná k určité práci 

4. manželka 

muž: 1. dospělý člověk mužského pohlaví 

2. jednotlivec v množství, zvl. ve vojsku, obyč. bez hodnosti 

3. nositel vynikajících mužských vlastností 

4. manžel

Typickými ženskými vlastnostmi jsou uvedeny povídavost, slabost a nestatečnost (Což pak jsem žena?).  Žena je definována jako opak muže, tím co muž není a také svatba a pohlavní styk jsou velkým mezníkem v jejím životě, díky němuž se stává z dívky žena. (přes noc se stala ženou) V definici slova muž takovýto význam nenacházíme, ani třetí význam spojený s prací. SSJČ uvádí příklad typického spojení (vzít si ženu na úklid).  Typickými mužskými vlastnostmi jsou v opozici k ženským síla, statečnost, energetičnost, rozvaha a moudrost. „Slovo muž má dva specifické významy, které slovo žena postrádá : jednotlivec v množství a nositel kladných mužských vlastností (velká doba rodí velké muže). Slova žena se v takovýchto spojeních nepoužívá.“

Michel Foucault definuje moc jako nástroj nebo dohodu. Patriarchát je také forma moci. Je jako mašinka hotových idejí, norem, dogmat, naturalizovaných jistot a symbolického násilí. Patriarchát je založen na ideje přírody, v které existují pouze dvě pohlaví, jejichž chování bylo naprogramováno, je hotovou myšlenkou, akcí determinovaného modu, která je nasměrovaná ve prospěch bílého muže a všeho, co udržuje jeho moc. Bílý muž je zde použito jako metafora moci, privilegovaný subjekt, autoritářská figura reprezentovaná ve vztazích, které obsahují otázky pohlaví, rasy, sexu, třídy, věku a tělesnosti. Machismus je složka patriarchátu, na kterou feminismus útočí. Machismus je systém, který zakládá víru na tom, že muž je nadřazený ženě. 

Feminismus vychází z latinského feminino, fides minus = s méně vírou.

Feminismus hledá kriticky dekonstruovat systém, jehož struktura je založena na absolutní pravdě. V základu patriarchálního systému je vždy opakovaná idea o přírodní identitě, o dvou pohlavích považovaných za normální, o maskulinní superioritě a inferioritě žen. Feminismus analyzuje společnost a ptá se po tom, co je nám dáno jako samozřejmost. Je metoda transformace společnosti schopna změnit makrofyziku a makrostrukturu společnosti, ve kterém je ženám znemožněn přístup k moci a k poznání.  Feminismus je vypravování vlastního příběhu, sebehodnotící kritikou, auto kritikou žen. Dává nám šanci vrátit nám vlastní čas, myšlenky a tělo. V patriarchální společnosti není nic absurdnějšího než právo na vlastní tělo. (V zemích jako Dominikánská Republika a Nikaragua je potrat nelegální úplně, ve většině afrických zemí a zemí v jižní Americe jako Brazílii, ale i v Evropě v Polsku je potrat možný jen v případě sexuálního zneužití a incestu.)

Jaké je tvé skutečné jméno, artistické jméno? Víš, co znamená tvé pravé jméno, jestli má nějaký význam a můžeš vysvětlit, jak jsi přišla k tomu uměleckému?

Jmenuju se Angela Nwagbo. Angela jsem po babičce z Nigérie (je sice Angelina, ale byla inspirací pro moje jméno). Nwagbo znamená usmiřovatel v jazyce kmene Igbo. Umělecké jméno nemám. Angela


Moje jméno je Klára Marinovovová. Jeden španělský tanečník mi začal říkat Klarita. To se hodně vžilo v mém okolí i v zahraničí a začala jsem ho používat na svou prezentaci. Mé jméno jinak vychází z latiny a znamená jasná, světlá, světlonoška. Klarita

 Jmenuji se Denie Konečná. Toto příjmení bylo dáváno rodinám v krajních částech měst. Umělecké jméno nemám. Denie


Thunderclaw jméno mi  bylo dáno mou taneční sestrou Terezkou a já jsem si z něho sama vytvořila komiksovou postavu,která je inspirovaná mou povahou,  mým životem a také Storm charakterem. Thunderclaw je underdog, cítí se méněcenně a v životě nedostala nic zadarmo. V minulosti čelila těžkým situacím, ale dokázala se dostat přes všechny těžkosti a teď je silnější než kdy předtím. Jde si tvrdě za svým cílem a krůček po krůčku akceptuje sebe takovou, jaká je. Ovládá element vody, elektřinu a atmosféru a je plná energie a za své milované by obětovala život, ale nechtějte ji naštvat, nebo hůř podrazit, to ukáže své drápky a výbušnost, kterou je schopná zahubit celé lidstvo. Thunderclaw

Mé skutečné jméno je Tereza Nečas Lempartová. Tereza je původem řecké jméno, znamená ochranu. Mé artistické jméno je Tess, vytvořila jsem si ho sama, jelikož mě na střední přišlo fádní být jen Tereza, chtěla jsem nějakým způsobem vybočovat z davu. Tess

Jméno Regina Aitova. Používám všude jen Regina. Mé jméno doslova se překládá jako Královna (z latiny). Umělecky používám své pravé jméno, protože se mi líbí. Regina

Jmenuji se Jana Pukovcová. Mé skutečné jméno Jana je hebrejského původu a znamená milostivý dar Boha. Mé umělecké jméno je Bubu. Nemá nijak zajímavý příběh asi jako všechny přezdívky. Bydlela jsem v Opavě a vyrůstala na jednom dvoře, kde jsem se scházela s holkama z ostatních bytů. Asi v mých 7 letech mě oslovovaly Bubu. Přišla jsem jim malinká a roztomilá a vždy na mě volaly s roztomilým akcentem. Zůstalo mi to do teď. Mnoha lidem to slovo přijde hanlivé, ale u nás za barákem to byla známka roztomilosti. Bubu                                               

Volám sa Melánia Kasenčáková, zdelila som ho po mojej mamke a ona po jenej speváčke zo 60rokov. Moje umelecké meno je lady mel, dal mi ho môj ex a vraj tá “Lady” má vystihovala, ako dáma v hip hope. Teraz to viac cítim na mamu melu , nie len preto že som matka svojej dcéry, ale matka ďalšim 3 generáciam, ktoré som v tanci vychovala. Mel

Moje skutočné meno je Barbora Žišková. Umelecké je Beshiu. Umelecké meno Beshiu mi vymyslel Otec Mirec, keď sme boli ako partia (Mirko, Gorky, Veronika Strapková a ja) tancovať v Páriži na ulici (cca mesiac) a chceli sme zažiť, aké to je vytancovať si peniaze a žiť z nich. Robil si srandu, že som Beštia a ja som mu kontrovala, že to slovo je monštroózne – tak dal preč písmenko „t“ a vzniklo Beshiu. Beshiu

Rodiče mi dali jméno Kateřina Kračmanová. Kateřina je z řeckého Katharos a znamená to čistá a půvabná. Kračmanová znamená kráčející muž. Cizinci ho bohužel vyslovují jako crack man. Asi se nechám přejmenovat na Crackwoman. Moje přezdívka Summer vznikla díky seriálu The OC (Orange Country) a mojí nejlepší kamarádce Verče. Líbí se mi, protože vyzařuje teplo a světlo a já se snažím svítit. Někdo mi říká Kač, někdo Summer, někdo Kata. Líbí se mi nechat lidem vytvářet mi nová jména. Summer

Co pro Tebe znamená převzít roli ženy?

„Kdybych měla odpovědět spontánně, tak bych řekla, že zapadnout do určitých představ toho, jak by se žena měla chovat. Tedy zajímat se především o budování vztahu s mužem, starat se následně o něj a dát mu rodinu a té se zcela odevzdat. Něco s čím já se neztotožňuji.“  Klára

„Obetavosť, otvorenosť, pokora, oddanosť, láska, obeta.“ Lady Mel

„Uvědomění si vlastní váhy a poslání, sdílení v respektujících možnostech, učit se být matkou a transformovat se v roli ženy, hledání sebe sama. Zakořenit se a stát s hlavou vztyčenou.“ Tess

„Prostě jenom být, podle mě pokud jsi žena, tak tu roli už jsi dávno přebrala, tím že jsi se narodila do ženského těla (nebo, že jsi si uvědomila, že jsi žena – transženy).“ Niki

„V mé osobní historii možnost, kterou jsem si dlouho upírala.“ Denie

„Neviem, či je to moja rola vzhľadom na to, že som žena a žena som sa aj narodila. Od malička sa vnímam ako žena a snažím sa testovať a skúmať spektrum ženskosti v praxi. Cítim ale zodpovednosť aktivizovať sa v ženských právach a rodovej rovnosti, aby ďalšej generácii a mojím deťom nebolo odobrané právo o sebe rozhodovať. Moje práva nepovažujem za samozrejmosť vzhľadom na minulosť.Čo som ale na sebe pocítila počas fungovania v našej slovenskej streetovej komunite bolo, že mala taký maskulínny charakter a vizualitu. Nosili sa veľké baggy nohavice a oblečenie, tancuje sa zväčša mužsky na obraz úspešných mužských svetovo úspešných tanečníkov (najmä v hip hope) a vytráca sa ženskosť z prejavu. Ženskosť som znovuobjavila vďaka dancehallu a ohromne ma to napĺňa.“ Beshiu


Kateřina Kračmanová (Kač Summer) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk